Home > Artists Information > Former Painter

Former Painter

Retired Artists
Li Yunsheng
Cao Dali
Zhang Renzhi
Geng Yukun
Wang Lu
Chen Yaping
Yang Dalin

Shi Qi
Jin Lianjing
Yu Wenzhou
Yan Zhenduo
Zhao Zhitian
Wang Peidong
Wu Qian

Liu Chunhua
Wang Huaiqing
Wang Weizheng
Guo Shifu
Ai Xuan
Nie Ou
Yang Ruifen

Yao Yuan
Zhuang Xiaolei
Ji Qingyuan
Shao Fei
Wang Yidong
Wang Mingming 
Lu Ping

Zhang Xiaoyong
Wang Jianwei
Yuan Wu
Bai Yu Ping
Xie Yongzeng
Cai Yushui
Nan Haiyan

Late Artists
Qi Baishi
Chen Banding
Ye Gongchuo 
Yu Feian
Hu Peiheng
Wang Youshi
Qin Zhongwen

Wang Shensheng
Ma Jin
Xu Yansun
Wang Zhujiu
Guan Songfang
Pu Yizhai
Hui Xiaotong

Xu Congyou
Wang Xuetao
Wu Jingting
Zhou Yuanliang
Hu Qiqing
Zhou Huaimin
Hong Yi

Wu Guangyu
Qu Zhen
Lin Mei Shu
Guo Chuanzhang
Pu Songchuang
Zhuang Yan
Cui Zifan

Pan Jiezi
Zhao Fengchuan
Tian Ling
Xin Mang
Zou Ya
Wang Huanan
Chen Weixin

Lou Shibai
Wang Renfeng
Yin Shoushi
Zhang Songhe
Pu Yunyu 
Wang Ailan
Yan Di

Gu Yizhou
He Jinghan
Liu Xun
Xia Feng
Qian Zijun
Wang Xueya
Gong Junxia

Li Ying
Li Yuchang
Dong Shupin
Zhou Sicong
Hu Zhenkun
Peng Peiquan
Wu Xiu

Wei Jiangfan
Li Wenhan
Ma Quan
Li Haitao
Yang Yanwen
Yang Gang
Tian Yong

Wang Wenfang
Jiang Ping
Xiao Yuming
Wang Shaoming
Zhao Yixiong
Li Xiaoke
Jia Haoyi

Wang Qingsheng
Wang Huichun
Yao Zengpu
Xiao Jinzhong
Gao Chenyang
Liu Zhanjiang
Zhao Chengmin

Chen Shuguang

Part-time Artists
Sun Songzhao
Li Hechou
Gao Xishun
Li Kuchan
Chen Yuandu
Dong Shouping
Jiang Zhaohe

Li Keran
Liu Lingcang
Ye Qianyu
Guo Weiqu
Wu Zuoren
Bu Xiaohuai
Wang Shuhui

Huang Jun
Yu Zhizhen
Tian Shiguang
Zhang Ding
Liu Jiyou
Jiang Yan
Wu Guanzhong

Huang Zhou
Huang Yongyu
Bai Xueshi
Wu Yike
Mu Yunhua

Once worked Artists
Zhang Wenxin 
Yang Yanpin 
Zhang Bu 
Pang Jun 
Deng Lin
Li Zhongliang
Wan Qingli 

Zhao Xiuhuan 
Li Yi  
Shi Guoliang
Ouyang Xingyi 
Su Dandan
Zhang Hongnian

"Chinese painting" editoris
Sun Ke 
Wen Ying 
Wen Guanwang 
Yan Zhen 
Liu Hanzhen